วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา บ้านส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การเสนอแนวทางการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนภมิปัญญา กับนักศึกษา และประชาชน

ส่งเสริมการเรียนรู้  จากข่าวสาร ของสื่อต่าง ๆ ที่ กศน.ตำบลบุ่งแก้ว
ได้จัดให้เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการอ่าน