ประวัติ

                ประวัติ
            สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลบุ่งแก้ว
1.  สภาพทั่วไป
                ที่ตั้ง
ทิศเหนือ                ติดต่อกับ  ตำบลหนองหว้า  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้                    ติดต่อกับ  ตำบลทมนางามและตำบลโคกกลาง  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  ตำบลสีออและตำบลท่าลี่  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ตำบลโนนสะอาด  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
                จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่
                มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ทั้งสิ้น  13  หมู่บ้าน  โดยแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด ดังนี้
หมู่ที่  1  บ้านบุ่งแก้ว                                          ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     7              กิโลเมตร
หมู่ที่  2  บ้านกระเบื้อง                                      ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     15            กิโลเมตร
หมู่ที่  3  บ้านกุดขนวน                                      ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     13            กิโลเมตร
หมู่ที่  4  บ้านโคกล่าม                                       ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     12            กิโลเมตร
หมู่ที่  5  บ้านหนองแปน                                  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     13            กิโลเมตร
หมู่ที่  6  บ้านโนนสำราญ                                 ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     9              กิโลเมตร
หมู่ที่  7  บ้านหนองโก                                      ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     13            กิโลเมตร
หมู่ที่  8  บ้านบะยาว                                          ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     15            กิโลเมตร
หมู่ที่  9  บ้านบุ่งแก้ว                                          ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     6              กิโลเมตร
หมู่ที่  10  บ้านท่าลุมภู                                       ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     13            กิโลเมตร
หมู่ที่  11  บ้านโนนทิง                                      ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                     15            กิโลเมตร
หมู่ที่  12  บ้านโพนพิมาน                                ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                       9              กิโลเมตร
หมู่ที่  13  บ้านบุ่งแก้วพัฒนา                           ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด                        7              กิโลเมตร


          สภาพภูมิประเทศ
          พื้นที่ตำบลบุ่งแก้วมีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบผสมที่ราบลูกคลื่น  ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  200-300  เมตร                                            สภาพดินเป็นดินร่วมปนทรายซึ่งเหมาะแก่การทำไร่  สภาพป่ามีป่าไม้ไม่มากเพราะเป็นป่าไม้ในที่ส่วนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านเท่านั้น
                สภาพภูมิอากาศ
                ในฤดูแล้งสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง  ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวและแห้งแล้ง 
 ในฤดูฝนอากาศร้อนอบอ้าว  และฝนตกหนักในบางช่วง  และเป็นระยะฝนทิ้งช่วงบ้างแต่ไม่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
                จำนวนประชากร
                มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,434  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  10,744  คน
                เป็นชาย                 จำนวน  5,291  คน                             เป็นหญิง               จำนวน  5,453  คน
                มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  148.33  คน/ตารางกิโลเมตร

2.  สภาพเศรษฐกิจ
                2.1  อาชีพ
                ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งแก้วมีการประกอบอาชีพ  ดังนี้
                1.  การทำนา ถือเป็นอาชีพหลัก โดยการทำนาแบบนาปักดำ  และทำเฉพาะนาปี  มีพื้นที่ทำนาประมาณ  12,773  ไร่  ครัวเรือนทีทำนา
  จำนวน  1,850  ครัวเรือน  ผลผลิตโดยเฉลี่ย  460  กก./ไร่
                2.  การทำไร่ ถือเป็นอาชีพรอง  เช่น ทำไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง  พื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ  15,116  ไร่  ครัวเรือนที่ปลูกอ้อย 
จำนวน  1,670  ครัวเรือน  ผลผลิตโดยเฉลี่ย  12  ตัน/ไร่  พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมดประมาณ  330  ไร่  ครัวเรือนที่ปลูกมันสำปะหลัง  
จำนวน  60  ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ย  3,500  กก./ไร่
                3.  การทำสวนผัก การปศุสัตว์
                                3.1 ทำสวนผัก  พื้นที่ปลูกฝักทั้งหมดประมาณ  143  ไร่  จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักจำนวน  150  ครัวเรือน
                                3.2  การเลี้ยงสัตว์  แยกได้ดังนี้
                1)  การเลี้ยงโค                     จำนวน  681  ตัว                 ครัวเรือนที่เลี้ยง  145  ครัวเรือน
                2)  การเลี้ยงกระเบือ           จำนวน  496  ตัว                 ครัวเรือนที่เลี้ยง  210  ครัวเรือน
                3)  การเลี้ยงสุกร                  จำนวน  697  ตัว                 ครัวเรือนที่เลี้ยง  140  ครัวเรือน
                4)  การเลี้ยงเป็ด                   จำนวน  1,701  ตัว              ครัวเรือนที่เลี้ยง  150  ครัวเรือน
                5)  การเลี้ยงไก่                     จำนวน  11,179  ตัว           ครัวเรือนที่เลี้ยง  450  ครัวเรือน
                2.2  หน่วยธุรกิจในตำบลบุ่งแก้ว
                                1)  ปั้มน้ำมันและก๊าซ                        จำนวน    1  แห่ง
                                2)  โรงสี                                               จำนวน  31  แห่ง
3.  สภาพทางสังคม
                3.1  การศึกษา
                                3.1.1  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  6  แห่ง  ดังนี้
                                                1)  ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ  บ้านหนองโก  หมู่ที่  7
                                                2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ  บ้านโนนสำราญ หมู่ที่  6
                                                3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว  บ้านบะยาว  หมู่ที่  8
                                                4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบุ่งแก้ว  บ้านบุ่งแก้ว  หมู่ที่  13
                                                5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน  บ้านท่าลุมภู  หมู่ที่  10
                                                6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างกระเบื้อง  บ้านกระเบื้อง หมู่ที่  2
                                3.1.2  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา (รวมทั้งขยายโอกาส)  จำนวน  7  แห่งดังนี้
                                                1)  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว (ขยายโอกาสถึง ม.3) หมู่ที่ 9
                                                2)  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง  หมู่ที่ 2
                                                3)  โรงเรียนบ้านกุดขนวน (ขยายโอกาสถึง ม.3)  หมู่ที่  3
                                                4)  โรงเรียนบ้านโคกล่าม  หมู่ที่ 4
                                                5)  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  หมู่ที่ 6
                                                6)  โรงเรียนบ้านหนองโก  หมู่ที่  7
                                                7)  โรงเรียนบ้านบะยาว  หมู่ที่ 8
                                3.1.3  มี กศน.ตำบล/ศูนย์การเรียนชุมชน  2  แห่ง
                                                1)  กศน.ตำบลบุ่งแก้ว  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6
                                                2)  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งแก้ว  หมู่ที่ 9
                                3.1.4  มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน  6  แห่ง
          3.2  สถาบันและองค์การทางศาสนา
                                3.2.1  วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  11  แห่ง  ดังนี้
                                                1)  วัดสว่างบุ่งแก้ว                              ตั้งอยู่หมู่ที่            13           ตำบลบุ่งแก้ว
                                                2)  วัดสว่างกระเบื้อง                          ตั้งอยู่หมู่ที่            2             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                3)  วัดลำดวน                                       ตั้งอยู่หมู่ที่            3             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                4)  วัดอรัญญิกาวาส                            ตั้งอยู่หมู่ที่            4             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                5)  วัดสว่างหนองแปน                      ตั้งอยู่หมู่ที่            5             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                6)  วัดจอมแจ้ง                                     ตั้งอยู่หมู่ที่            6             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                7)  วัดโพธิ์ศรี                                       ตั้งอยู่หมู่ที่            7             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                8)  วัดสว่างบะยาว                              ตั้งอยู่หมู่ที่            8             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                9)  วัดป่าราชวรานุวัตร                       ตั้งอยู่หมู่ที่            2             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                10)  วัดป่าปัญญาธรรม                      ตั้งอยู่หมู่ที่            8             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                11)  วัดป่าหนองโก                            ตั้งอยู่หมู่ที่            7             ตำบลบุ่งแก้ว
                                3.2.2  โบสถ์  จำนวน  1  แห่ง                        ตั้งอยู่หมู่ที่            8             ตำบลบุ่งแก้ว
                3.3  สาธารณสุข
                                3.3.1  มีสถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้
                                                1)  สถานีอนามัยโนนสำราญ           ตั้งอยู่หมู่ที่            6             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                2)  สถานีอนามัยท่าลุมภู                   ตั้งอยู่หมู่ที่            10           ตำบลบุ่งแก้ว
                                3.3.2  อัตราการมีและการใช้ส้วรราดน้ำ  ร้อยละ 100
                3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                1)  สถานีตำรวจ                                   จำนวน    -            แห่ง
                                2)  ที่ทำการตำรวจชุมชน                  จำนวน    1           แห่ง
4.  การบริการพื้นฐาน
                4.1  การคมนาคม
                                ประชาชนในพื้นที่ใช้การคมนาคมทางบก  โดยใช้เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นเป็นถนนลูกรัง 
ซึงมีถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท (ของ รพช.เดิม)  สายอำเภอโนนสะอาด-ศรีธาตุ  เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรหลัก
ของตำบลบุ่งแก้วที่จะไปอำเภอโนนสะอาด  โดยถนนเส้นนี้ออกจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ  อุดรธานี-ขอนแก่น) 
 เส้นทางสายนี้ตัดผ่าน หมู่ที่ 1, 7, 8, 9, 12, 13  ของตำบลบุ่งแก้ว  ผ่านออกไปตำบลท่าลี  อำเภอกุมภวาปีและอำเภอศรีธาตุ
 จังหวัดอุดรธานี  และถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทสายบ้านโนนสำราญ-หนองอุดม  โดยตัดผ่านหมู่ที่  2, 3, 6, 10, 
11,  12 ของตำบลบุ่งแก้ว  ผ่านออกไปตำบลหนองหว้า  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี (แต่ลาดยางยังไม่เต็มเส้นทาง)
                4.2  การโทรคมนาคม
                                ประชาชนมีโทรศัพท์บ้านใช้  จำนวน  5  หมู่บ้าน (หมู่ที่  1,6,9,12,13)
                4.3  การไฟฟ้า
                                จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง  จำนวน  13  หมู่บ้าน  มีไฟฟ้าใช้จำนวน  2,434  ครัวเรือน
                4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
                                4.4.1  ลำน้ำ/ลำห้วยไหลผ่าน  จำนวน  6  สาย  ดังนี้
                                                1)  ลำห้วยบุ่งแก้ว                                ไหลผ่านหมู่ที่  1,2,3,6,9,10,11
                                                2)  ลำห้วยโจต                                     ไหลผ่านหมู่ที่  1,9
                                                3)  ลำห้วยดงเดือก                              ไหลผ่านหมู่ที่  5,6,12,13
                                                4)  ลำห้วยกุดขนวน                            ไหลผ่านหมู่ที่  2,3,10
                                                5)  ลำห้วยคำบาก                                ไหลผ่านหมู่ที่  5
                                                6)  ลำห้วยหิน                                      ไหลผ่านหมู่ที่  12
                                4.4.2  มีอ่างเก็บน้ำ/หนองน้ำ จำนวน  4  แห่ง  ดังนี้
                                                1)  อ่างเก็บน้ำหนองคำน้อย             ตั้งอยู่หมู่ที่            7             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                2)  อ่างเก็บน้ำคำเอ็นอ้า                     ตั้งอยู่หมู่ที่            8             ตำบลบุ่งแก้ว
                                                3)  อ่างเก็บน้ำชลประทาน                ตั้งอยู่หมู่ที่            12           ตำบลบุ่งแก้ว
                                                4)  หนองนารี (หนองนาฮี)              ตั้งอยู่หมู่ที่            4             ตำบลบุ่งแก้ว
                4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                                1)  ฝาย                                  จำนวน                   18           ฝาย
                                2)  บ่อน้ำตื้น                        จำนวน                   31           บ่อ
                                3)  บ่อบาดาลมือโยก          จำนวน                   33           บ่อ
                                4)  สระน้ำ                            จำนวน                   13           แห่ง
                                5)  ประปาหมู่บ้าน              จำนวน                   10           แห่ง
5  ข้อมูลอื่น ๆ
                5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                                1)  ทรัพยากรดิน  สภาพเป็นดินร่วนปนทราย  และดินร่วนปนเหนียว  ปัจจุบันดินเสือมคุณภาพเนื่อง
จากประชาชนมีการเผาอ้อยและซังข้าวมากขึ้น
                                2)  ทรัพยากรน้ำ  ในเขตพื้นที่ของตำบลบุ่งแก้วไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน  ทำให้ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
                                3)  ทรัพยากรป่าไม้  ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งแก้วไม่มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตผ่าสงวนแห่งชาติ  จึงมีพื้นที่ท่าเพียงเล็กน้อย 
เฉพาะในพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านเท่านั้น
                5.2  มวลชลจัดตั้ง
                                1)  ลูกเสือชาวบ้าน  3  รุ่น                                  จำนวน                   450        คน
                                2)  ตำรวจชุมชนตำบล                                       จำนวน                   1             คน
                                3)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               จำนวน                  94           คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น