วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

มอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านท่าลุ่มภู หมู่ 10  ตำบลบุ่งแก้ว

มอบชั้นหนังสือ และ โต๊ะเก้าอี้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านท่าลุ่มภู หมู่ 10  ตำบลบุ่งแก้ว

มอบป้าย บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านหนองแปน หมู่ 5  ตำบลบุ่งแก้ว

มอบชั้นหนังสือ และ โต๊ะเก้าอี้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านหนองแปน  หมู่ 5  ตำบลบุ่งแก้ว

ติดตั้งป้ายบ้านหนังสือ ให้เหมาะสม

มอบป้าย บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านบะยาว  หมู่ 8  ตำบลบุ่งแก้ว

มอบชั้นหนังสือ และ โต๊ะเก้าอี้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านบะยาว หมู่  8  ตำบลบุ่งแก้ว

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.

บรรยากาศ การอบรม ของเจ้าหน้าที่ จาก กศน.ทั่วประเทศ

การร่วมกลุ่มเพื่อร่วมจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และกลุ่มสัมพันธฺ์

การอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งแก้ว ทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม

นักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งแก้ว    เข้าร่วมกิจกรรม การปฐมนิเทศและไหว้ครู

หัวหน้าส่วนราชการ และท่านนายอำเภอ มาเป็นเกียรติในกิจกรรม

การทำพิธีไหว้ครูการแข่งขันสุดยอด กศน.การเต้นเชิดหุ่นของ กศน.ตำบลบุ่งแก้ว
ในวันที  6  มิถุนายน 2555

การประกวดพานของนักศึกษา