วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

14 - 15 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียน 2/2562

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอโนนสะอาดจัดสอบปลายภาคเรียน 2/2562 ของนักศึกษาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์