วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การนิเทศก์ติดตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลบุ่งแก้ว จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

การนิเทศก์ติดตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของ กศน.ตำบลบุ่งแก้ว  จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
การติดตามผล บ้านท่าลุ่มภู   หมู่ที 10  กศน.ตำบลบุ่งแก้ว

การสัมภาษณ์การดำเนินการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  ของเจ้าหน้าที่นิเทศก์ติมตามผล

การดูบรรยากาศ สถานที่การจัดโครงการ ของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของเจ้าหน้าที่นิเทศก์ติดตาม  ณ บ้านหนองแปน หมู่ ๕  กศน.ตำบลบุ่งแก้ว

ติดตามผล สัมภาษณ์ ผู้ดูแลสถานที่ และผู้ประสานงานโครงการของหมู่บ้าน

เยี่ยมชมการใช้งานของบ้านหนังสืออัจฉริยะ และการดำเนินงาน 
บรรยากาศ การปรึกษา และการร่วมมือร่วมใจ  และดำเนินโครงการ เพื่อการเรียนรู้ จากสื่อต่าง ๆ ของบ้านหนังสืออัจฉริยะ

การร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ