วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 1 มีนาคม 2561 
คณะครู กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว นำนักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
                 1.เพื่อจัดตั้งกองยุวกาชาดนอกโรงเรียน
                 2.เพื่อส่งเสริม ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และเผยแพร่อุดมการณ์ของยุวกาชาด
                 3.เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกันในสังคม

ณ โรงเรียนบ้านนาเหล่า อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพช่างพื้นฐาน (ช่างปูน)


วันที่ 19 ก.พ. 61 - 6 มี.ค. 61 กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
 จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพช่างพื้นฐาน (ช่างปูน)