วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปลูกป่าเทิดพระเกียรติตามโครงการตามราชดำริฝายบ้านกุดขนวน

26 มิถุนายน 2558  
ปลูกป่าเทิดพระเกียรติตามโครงการตามราชดำริฝายบ้านกุดขนวน 
โดยมี นายเฉิลมศักดิ์ อินหา รักษาการนายอำเภอโนนสะอาด
 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
ณ  บ้านกุดขนวน  ต.บุ่งเเก้ว  อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน2558 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดยมี นายเฉลิมศักดิ์  อินหา  รักษาการนายอำเภอโนนสะอาด
 เป็นประธานกล่าวเปิดงานมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทุกภาคส่วน
ณ  ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด  จ.อุดรธานี


วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ดูงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

24 มิถุนายน 2558  บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด
ดูงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเเละเรียนรู้การปลูกข้าวพันธุ์ข้าวลืมผัว
 บ้านบะยาว  ต.บุ่งเเก้ว อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี