วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

วันที่ 24 เมษายน 2557
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์  จิตตเกษม ออกพบปะประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วน