วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เปิดป้าย ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล

ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙ กศน.ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี ได้ทำการเปิด ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล โดยมีรายละเอียดดังนี้                                           
  ๑) ประธานในพิธีเปิด คือ นายวิชิต โยธะชัย  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
  ๒) มีผู้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล จำนวน 105 คน  
๓) กิจกรรมที่จัด ได้แก่    
๓.๑ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน     
๓.๒ การทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน “น้ำยาล้างจาน”โดยนางสาวสุภัชชา ศรีวรสาร เป็นวิทยากร
๓.๓ นำเสนอวีดีทัศและนิทัศการ หลักการทรงงาน
๓.๔ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาวเกสร ศิริโยธา เป็นวิทยากร
๓.๕ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยนายพิพัฒน์พงษ์ ศรีเกตุ เป็นวิทยากร
๓.๖ กิจกรรมแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม “หมอเขียว” โดยนายธีรกฤษณ์ มะโนมัย เป็นวิทยากร
๓.๗ กิจกรรมแปลงสาธิตการทำเกษตรพอเพียง
- การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
-การปลูกผักสวนครัวในกระถางยางรถยนต์